ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشنهاد شیوه های مداخله گری، سوسن رحیم زاده و همکاران، نشریه روانشناسی تحولی، ۱۳۸۷.

روانشناسان ایرانی

سال چهارم/ شماره ۱۶/ تابستان ۱۳۸۷

ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشنهاد شیوه های مداخله گری

رحیم زاده سوسن,پوراعتماد حمیدرضا,سمیعی کرانی صمصام,زاده محمدی علی

سلامت روانی والدین دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون ـ کنشی (ADHD) با والدین دانش آموزان بهنجار مقایسه شد. معلمان ۳۱۵ دختر و ۳۱۵ پسر ۷ تا ۱۱ ساله فهرست نشانه مرضی کودک CSI-4 (گدو و اسپرافکین، ۱۹۹۴) را تکمیل کردند. دو گروه (در هر گروه ۱۵ دختر و ۲۳ پسر) از دانش آموزان واجد اختلال و فاقد اختلال ADHD انتخاب شدند. سپس والدین تمام ۷۶ دانش آموز به پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، ۱۹۷۲) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که سطح سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال ADHD به گونه ای معنادار (۰۰۱/ (P

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *