بررسی میزان شیوع انواع اختلالات فراگیر رشد بر حسب جنسیت در نمونه ای از کودکان ایرانی مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی، کتایون خوشابی و حمیدرضا پوراعتماد، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، ۱۳۸۵.

بررسی میزان شیوع انواع اختلالات فراگیر رشد بر حسب جنسیت در نمونه ای از کودکان ایرانی مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان

دوره سیزدهم،‌ شماره ۱،‌ بهار ۱۳۸۵، شماره مسلسل ۳۹

نویسندگان : دکتر کتایون خوشابی ، دکتر حمیدرضا پوراعتماد

چکیده:

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت اختلالات فراگیر رشد در کودکان و نیز افزایش شیوع آن در مراجعات کلینیکی در سالهای اخیر و از آنجا که پژوهش در باب میزان پراکندگی و همچنین میزان شیوع این اختلالات در کشورمان صورت نگرفته است ، در این مطالعه به تعیین میزان شیوع این اختلالات در نمونه¬ای ازکودکان مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی با توجه به متغیر جنسیت پرداخته می‌شود.

روش کار: آزمودنیهای پژوهش توصیفی حاضر را ۲۴۸ کودک مراجعه کننده به سه مرکز درمانی و توانبخشی تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و تشخیص اختلالات فراگیر رشد را براساس ملاکهای DSM-IV اخذ کرده اند. داده های پژوهش با کمک روشهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندنتایج: اختلال اتیستیک شایعترین اختلال در مقوله اختلالات فراگیر رشد می باشد. در این چهارچوب اختلال اتیستیک (نسبت ۱/۴ به ۱) و اختلال آسپرگر ( نسبت ۳ به ۱) و اختلال فروپاشنده دوران کودکی در پسران شایعتر از دختران می باشد. اختلال رت فقط در دختران ملاحظه شد و اختلالات فراگیر رشد که به گونه دیگر مشخص نشده اند(NOS) به طور مساوی در هر دو جنس وجود دارد

نتیجه نهایی: اختلالات فراگیر رشد در پسران ۴ برابر شایعتر از دختران می باشد که با پژوهشهای قبلی در این زمینه هماهنگی و انطباق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *