بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری، سارا آقایی ثابت و همکاران، تازه‌های علوم شناختی، ۱۳۹۲

سیده سارا آقایی ثابت حمیدرضا پوراعتماد ابراهیم جعفرزاده پور حمیدرضا حسن¬آبادی بهبود عملکرد خواندن از خلال مداخلات دیداری چکیده پژوهش¬های متعددی نشان داده¬اند که نارسایی¬های دیداری با مشکلات خواندن در ارتباط هستند. اما پژوهش¬های بسیار اندکی وجود دارند که تأثیر مداخلات دیداری را بر مشکلات خواندن مورد مطالعه قرار داده¬اند و از سوی دیگر نتایج این پژوهش¬ها در تناقض با یکدیگر است. لذا این پژوهش به منظور بررسی تأثیرات احتمالی مداخله دیداری بر کارکردهای بینایی مرتبط با خواندن (سهولت تطابق و ساکاد) در گروهی از دانش¬آموزان مبتلا به مشکلات خواندن که واجد نارسایی کارکردهای بینایی بودند، انجام گردیده است. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه است. پس از ارزیابی بینایی،۱۰ نفر از کودکان مبتلا به مشکل خواندن که واجد نارسایی کارکردهای بینایی بودند به عنوان گروه آزمایش و ۱۰ نفر از خوانندگان ماهر که از نظر بینایی نیز سالم بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند. پس از انجام آزمون ارزیابی خواندن و ماتریس¬های پیشرونده ریون در هر دو گروه، گروه آزمایش تحت ۱۵ جلسه مداخله دیداری قرار گرفتند. پس از اجرای مداخلات مجدداً همه آزمون¬ها در هر دو گروه اجرا و مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش از آزمون t استودنت دو گروه مستقل استفاده گردید. تحلیل نتایج نشان داد که پس از انجام مداخلات صحت خواندن و توانایی درک مطلب به طور معناداری در گروه آزمایش بهبود یافت و غلط¬های خواندن نیز کاهش معناداری یافتند. بنابراین به نظر می¬رسد که در کودکان مبتلا به مشکلات خواندن نارسایی کارکردهای بینایی بیشتر از خوانندگان ماهر می¬باشد و همچنین مداخله دیداری در بهبود کارکردهای دیداری مرتبط با خواندن و نیز برخی از جنبه¬های خواندن مؤثر می¬باشد. واژه¬های کلیدی: مشکلات خواندن، کارکردهای بینایی، تیزبینی، سهولت تطابق، حرکات ساکاد چشم، مداخله دیداری

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *