کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۸۴۹

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۹۱۰

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۶۲۴

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۵۵۱

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۷۲۹

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۶۵۰

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۶۹۴

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۱۸۸
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۶۲۶

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۶۲۵

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۴۸۱