کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۵۸۱

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۷۴۷

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۴۸۸

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۴۱۸

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۵۶۷

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۴۷۴

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۵۸۳

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۹۶۱
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۵۱۵

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۵۰۷

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۹۸