کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۲۸۱

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۴۸۳

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۳۰۳

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۲۵۸

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۳۷۴

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۲۶۴

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۴۴۱

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۶۳۲
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۳۶۸

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۵۳

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۲۸۲

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۳۶۷