پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۳۸۳

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۵۱۴
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۲۸۹

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۲۸۳

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۲۱۷

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۲۸۷