کارگاه تربیت مربی پیشرفته اتیسم

۰ ۴۲۶

 بیست و یکمین دوره ی بازآموزی مربیان مرکز تهران اتیسم

۰ ۶۳۹

برگزاری کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۳۹۸

برگزاری کلاس گروهی برای مادران کودکان دارای اتیسم

۰ ۳۴۱

کلاس گروهی برای کودکان اتیسم با عملکرد بالا

۰ ۴۷۸

کلاس های گروهی کودکان دارای اتیسم

۰ ۳۷۹

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۵۱۱

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۷۷۸
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۴۵۶

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۴۳۳

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۳۴۳