پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۲۵۶

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۱۹۹
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۱۹۸

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۹۵

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۱۵۵

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۹۷