پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۳۳۰

برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

۰ ۳۵۵
دوره آموزشی ABA

دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی

۰ ۲۳۵

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۱۹۳

برگزاری دوره آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی

۰ ۱۸۳

پنجمین دوره آموزش والدین با بسته “پرنده کوچولو”

۰ ۱۹۳