کارگاه آموزشی مادریار اتیسم

کارگاه آموزشی مادریار اتیسم

جزئیات و برنامه کارگاه در پوستر آمده است.

 

کارگاه مادریار اتیسم

برنامه کارگاه مادریار اتیسم
برنامه کارگاه مادریار اتیسم