تجربه مادر نیما از مرکز تهران اتیسم

تجربه مادر سامان

لذت مادر بودن را تجربه کردم

اتیسم شادی را به خانه ما آورد

من تنها نبودم؛ در ستایش همدلی مادران اتیسم

هیچ گاه فکر نمی‌کردم روزی فرزندم مرا در آغوش بگیرد

دخترم همچون پروانه ای از پیله‌اش رها شد

سفری از تاریکی به روشنایی

تجربه مادر نویان از مرکز تهران اتیسم

تجربه مادر مانی از مرکز تهران اتیسم