گزارش دوره آموزش ارزیاب (مرحله ۳)

گزارش دوره آموزش ارزیاب (مرحله ۲)

دوره مقدماتی آموزش دوچرخه سواری ویژه کودکان دارای اتیسم

روش‌های آموزش رفتار در ABA

گزارش آغاز دوره آموزش ارزیاب

مدرسه تابستانی مرکز تهران اتیسم ویژه کودکان با تاخیر رشدی
دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA

دوره پیشرفته مربی درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه