رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها

اثربخشی راهبردهای مداخل‌های سبک‌های پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان بر کاهش علائم کودکان اتیستیک، افزایش خودکارآمدی والدگری و رابطه والد-کودک، بهاره اسکندری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۳.
اثربخشی آموزش برنامه‌ “وقت بازی ما ” برخوداثرمندی، استرس مادران، همگامی دوجانبه، رابطه بین مادران و کودکان و شدت علایم کودکان دارای اختلال اتیسم، زهرا نیک رو، ۱۳۹۳.
استفاده از اسباب­بازی هوشمند برای غربالگری اتیسم، گروه الگوریتم و محاسبه، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
بهبود توانایی توجه اشتراکی کودکان مبتلا به طیف اختلالات اتیستیک از طریق برنامه آموزش والدین. گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.
مقایسه کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و نشانگان داون و شناسایی پیش­بینی­کننده­های اصلی آن. گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰.
ارزیابی اثربخشی لگودرمانی در بهبود مهارت­های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۸۹.
بررسی نقش نظام بازداری و فعال­سازی رفتاری در پیش­بینی نشانه­های اختلالات روانشناختی در نوجوانان گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
سنجش اتیسم­بهر در والدین، کودکان و نوجوانان بهنجار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
سنجش اتیسم­بهر در والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به سندرم داون، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
بررسی اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر کاهش استرس والدگری و بهبود سلامت عمومی در والدین کودکان مبتلا به اختلال اتیسم، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.
تاثیرگذاری مداخلات درمانی به کار گرفته شده در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک بر مهارت­های ارتباطی و مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.
بررسی هوش هیجانی و راهبردهای مقابله­ای در والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی و والدین کودکان عادی. گروه روانشناسى، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۸۶.
بررسی اثربخشی PECS بر مهارت های کلامی و غیرکلامی کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک، گروه روانشناسى، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۸۶.
بررسی تاثیرگذاری نظام ارتباطی مبادله تصویری بر مشکلات رفتاری و مهارت های ارتباطی غیرکلامی کودکان مبتلا به طیف اختلالهای اتیسم، گروه روانشناسى، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۸۵.
بررسی راهبردهای مقابله­ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۳.
کاربرد رفتاردرمانى ساخت­دار ویژه اتیسم- Lovaas (طرح پژوهشی، مجری)، مرکز ملى تحقیقات علوم پزشکى کشور، ۱۳۸۳.