برای طراحی هرگونه برنامه آموزشی یا توانبخشی برای هر کودک (اعم از کودک بهنجار یا هر کودک دیگر) نیاز به یک ارزیابی جامع است تا بر اساس آن نقاط قوت یا ضعف کودک شناسایی شود و برنامه تدوین گردد. این ارزیابی، نه تنها راهنمای تدوین برنامه است بلکه می‌تواند روند پیشرفت کودک را در یک دوره آموزش و توانبخشی در مقایسه با گروه همسالان پیش‌بینی نماید. همچنین در پایان دوره می‌توان قضاوت کرد کودک به اهداف از پیش تعیین شده آموزشی و توانبخشی رسیده است یا خیر.

در مرکز تهران اتیسم این ارزیابی جامع توسط برنامه آموزش انفرادی (IEP) بر روی تمامی کودکان به صورت منظم انجام می‌شود و سطح مهارت‌های کودک در تمامی حیطه‌های رشدی (شناختی، گفتار، حرکتی، اجتماعی و خودیاری) در مقایسه با گروه همسالان بررسی خواهد شد. IEP توسط گروهی متشکل از والدین، روانشناس، روانپزشک، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، مربی و سایر افرادی که با کودک در ارتباط نزدیک هستند و یا او را به خوبی می‌شناسند تکمیل می‌شود.

این برنامه یک بار در زمان شروع خدمات و پس از آن هر ۶ ماه یکبار انجام خواهد شد. بخش مربوط به مهارت‌های حسی- حرکتی و گفتار توسط متخصصین آن حوزه در مرکز (کاردرمانگر و گفتاردرمانگر) و سایر بخش‌ها توسط مسئول پرونده به کمک والدین تکمیل می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر  از مسئول پرونده خود سوال نمایید.