کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۲۳۳۰۵

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۱۳۶۷۴

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۱۸۴۷

آموزش ساده مهارت برگشت به اسم و اشاره کردن در اتیسم

گزارش دوره آموزش ارزیاب (مرحله ۳)

گزارش دوره آموزش ارزیاب (مرحله ۲)

دوره مقدماتی آموزش دوچرخه سواری ویژه کودکان دارای اتیسم

روش‌های آموزش رفتار در ABA

گزارش آغاز دوره آموزش ارزیاب

مدرسه تابستانی مرکز تهران اتیسم ویژه کودکان با تاخیر رشدی