برگزاری مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA

مدرسه تابستانی آموزش مربیان مراکز اتیسم با روش ABA در پژوهشکده ی مغز دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این دوره که از روز پنج شنبه اول مرداد آغاز شد، شامل ۴ روز نظری و دو روز عملی بود.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *