اعضای ثابت مرکز اتیسم

شیوا همتی
هماهنگ کننده امور اجرایی
بهاره اسکندری
دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
مسئول فنی
دکتر کتایون خوشابی
روا‌ن‌پزشک کودک و نوجوان
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
عصب روانشناس بالینی
موسس و مسئول مرکز اتیسم
مریم روح‌بخش
موسیقی درمانگر
مهیا عابدی
دانشجوی دکتری روانشناسی
ارزیاب پاره‌وقت
مهدیه قربانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب پاره‌وقت
ارزیاب سیستم شهرستان
سیما صنیعی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ارزیاب تمام‌ وقت
جانشین مسئول فنی
پریسا بصیر
مسئول کلینیک بعدازظهر
مهسا پنجه علی
مدیر داخلی مرکز ۲
ریحانه رجبی مشهود
مدیر داخلی مرکز۱
مسئول امور مالی
محی‌الدین تیموری
گفتار درمانگر
دکتر عظمتی
متخصص تغذیه
مهدیس مقصودلو
ارزیاب سیستم شهرستان
مسئول امور مالی