راهنمای آموزش مداخلات رفتاری به کودکان دارای اتیسم (روش ABA)

 

کاربکس،ک و کاربکس،ج. راهنمای آموزش مداخلات رفتاری به کودکان دارای اتیسم(روشABA). (1397). مترجمان: پوراعتماد، ح و بهزاد پور، س. انتشارات تمدن علمی.