پروژه‌های تکنولوژیک

استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین همچون رباتیک و هوش مصنوعی در زمینه تشخیص، درمان و توانبخشی اتیسم، در سال‌های اخیر مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. یکی از قلمرو‌های اصلی فعالیت مرکز طراحی و ساخت سیستم‌های هوشمند با کمک “آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستم‌های هوشمند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران”، “آزمایشگاه ربات‌های اجتماعی دانشگاه شریف”، “گروه هوش مصنوعی دانشگاه تبریز”، “گروه هوش مصنوعی دانشگاه امیرکبیر” و… است. در این‌جا چند مورد از پروژه‌های انجام شده در کشور با حمایت و یا همکاری این مرکز معرفی می‌شوند.