پژوهشگران

دکتر محمد جزایری
دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت
jazayeri42@gmail.com
دکتر علی مقداری
دانشگاه صنعتی شریف - آزمایشگاه رباتیک
meghdari@sharif.edu
دکتر هادی مرادی
دانشگاه تهران - گروه هوش مصنوعی و رباتیک
moradih@ut.ac.ir
دکتر کتایون خوشابی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
www.drkhushabi.com
دکتر مینو عالمی
دانشگاه صنعتی شریف - آزمایشگاه رباتهای اجتماعی
alemi@sharif.ir
دکتر محسن شکوهی یکتا
دانشگاه تهران - گروه روانشناسی
shokoohi@ut.ac.ir
دکتر باقر غباری
دانشگاه تهران - گروه روانشناسی
bghobari@ut.ac.ir
دکتر وحید نجاتی
پژوهشکده علوم شناختی و مغز
vhdnejati@yahoo.com
سیما صنیعی
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
simasaniee@hotmail.com
مریم محمودی
دانشگاه تهران - گروه روانشناسی
mahmoody_m@ut.ac.ir
سرور اختیاری
دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشگاه Virginia Tech
sorour.ekhtiari@gmail.com
علیرضا طاهری
دانشگاه صنعتی شریف - آزمایشگاه رباتهای اجتماعی
ar.taheri2@gmail.com
آتنا مهاجری
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
atenamohajeri1987@yahoo.com
زهرا نیک رو
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
صنم باقریان
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
psy_bagherian@yahoo.com
پگاه پورگلدوز
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
pegah.poorgoldooz@yahoo.com
مجید جگریان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - گروه رباتیک
majid.jegarian@aut.ac.ir
سولماز قاسمیان
دانشگاه آزاد اسلامی - گروه روانشناسی
راضیه خرم آبادی
دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده خانواده
رضا حاتم زاده
دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
hatamzadeh128@yahoo.com
الهام ایروانی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - گروه رباتیک
e_iravani@aut.ac.ir