دوره درمان مشکلات یادگیری و تحصیلی

برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

برگزاری دوره آمادگی برای ورود به مدرسه

کارگاه آموزش ارتباط از طریق بازی با کودک اتیسم

برگزاری دوره آمادگی برای آزمون سنجش ورود به مدرسه

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم

دهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

دوره گِل بازی و تعامل اجتماعی

سلسله گروه‌های تعاملات اجتماعی (دوره دوم)

دوره جامع درمانگر مربی اختلال طیف اتیسم

مدرسه زمستانی اتیسم