کارگاه‌ها

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۱۱۴۵۶

پایان اتیسم هم می‌تواند شیرین باشد.

۰ ۵۶۸۰

ویدئوی مصاحبه پرفسور حمیدرضا پوراعتماد با شبکه خبر

۰ ۵۵۰۴

کارگاه آموزشی مقدماتی مادریار اتیسم

دهمین دوره پایه تربیت مربی ABA اتیسم پروفسور پوراعتماد

وب سایت قطب عصب روانشناسی شناختی