سردیس پروفسور حمیدرضا پوراعتماد
بخشی از کتاب «می‌دانی چرا می‌پرم: صدای ذهن یک پسر سیزده‌ساله دارای اتیسم» اثر نواکی هیگاشیدا، پسر جوان دارای اتیسم اهل ژاپن است.

چرا بال بال می‌زنم؟ (دلیل بال بال زدن در اتیسم)

یک استراتژی برای یادگیری مهارتهای اجتماعی تهران اتیسم

یک استراتژی برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی