بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر ترمیم توانایی شناخت اجتماعی کودکان اتیسم با عملکرد بالا، ۱۳۹۲.

شیری،نجاتی، و پوراعتماد، ح. و چیمه، ن. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر توانبخشی شناختی بر ترمیم توانایی شناخت اجتماعی کودکان اتیسم با عملکرد. ، تحقیقات علوم رفتاری، ۵، ۱۲-۱.

دانلود