مولفه‌های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین، ۱۳۹۳

صنم باقریان خسروشاهی۱، حمیدرضا پوراعتماد۲ و جلیل فتح آبادی۳

۱. دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
۲. استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
۳. دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

چکیده
هدف: هدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در درمان درخودماندگی از منظر والدین بود. روش:روش مطالعه از نوع کیفی و جامعه آماری، والدین ۱۵۰ کودک دچار درخودماندگی دو مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک-تهران اتیسم و به‌آرا در سنین دو تا هشت سال در زمان اجرای پژوهش بود. نمونه‌گیری به صورت در دسترس تا جایی ادامه یافت که داده جدیدی اضافه نشود و به اشباع برسد و اشباع مورد نظر با انتخاب ۳۰ والد (۲۸ مادر و ۲ پدر) اتفاق افتاد. برای گردآوری اطلاعات از شیوه مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده و داده‌ها با شیوه تحلیل محتوا تحلیل شد. یافته‌ها: پس از تحلیل، یازده عامل به دست آمد که به ترتیب شامل والد‌-کودک، محیط خانواده، عامل‌های ثابت، ویژگی شخصیتی، ژنتیک، درمان، ویژگی کودک، دانش خانواده درباره درخودماندگی، والد-والد، آسیب‌شناسی روانی و عوامل فراخانواده بود. نتیجه‌گیری: از میان عامل‌های مطرح شده، عامل‌های ثابت، و همچنین ویژگی‌های کودک و درمان، قابل دستکاری در برنامه‌های درمانی والد محور نیستند و باید به عنوان متغیرهای همتاسازی گروه‌های مقایسه در نظر گرفته شوند. سایر عامل‌ها در طراحی برنامه‌های خانواده محور باید مد نظر قرار گیرد.

منتشر شده در نشریه فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال ۸، زمستان ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید