بررسی تفاوت توجه به چهره های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اتیستیک و عادی، ۱۳۹۳.

برزگر، ب.، نجاتی، و پوراعتماد, ح. (۱۳۹۳). بررسی تفاوت توجه به چهره های هیجانی واقعی و گرافیکی ، در کودکان اتیستیک و عادی. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، ۱۵، ۱۷-۱.

دانلود