اثر فیلتر بسامدی تصویر چهره بر جلب توجه کودکان اتیستیک و سالم، ۱۳۹۳.

برزگر، ب.، نجاتی، و پوراعتماد, ح. (۱۳۹۳) اثر فیلتر بسامدی تصویر چهره بر جلب توجه کودکان اتیستیک و سالم. فصلنامه علمی- پژوهشی طب توانبخشی، ۳،۱، ۳۱-۲۲.

دانلود