برنامه آموزش انفرادی (IEP)

هرگونه برنامه آموزشی، توان‌بخشی یا درمانی باید مبتنی بر یک ارزیابی جامع باشد، به نحوی که همه نیازهای کودک (روان‌شناختی، حسی-حرکتی، گفتاری، خودیاری، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های مدرسه‌ای) در آن لحاظ شود. یکی از مواد اصلی ارزیابی جامع لزوم تدوین یک برنامه آموزش انفرادی برای هر کودک مبتلا به اتیسم است. IEP دو هدف را تأمین می‌کند:

۱. طرحی مکتوب برای یک کودک اتیسم است.IEP برنامه‌ای مکتوب است که تهیه آن به منظور تعیین هدف‌های ویژۀ درمانی برای هرکودک بر عهده تیم درمان است.

۲. ابزاری مدیریتی برای کل فرآیند ارزیابی، آموزش و درمان است. در این قسمت، IEP هدف بسیار گسترده‌تری را تحقق می‌بخشد. از آنجا که IEP هسته کل فرآیند ارزیابی آموزش است، تمامی ارزیابی و نیز همۀ روش‌های آموزش را شامل می‌شود. این برنامه حلقه ارتباطی مهمی بین کودک مبتلا به اتیسم و آموزش ویژه‌ای که به آن نیازمند است ایجاد می‌کند.

طی ۶ ماه گذشته با تلاش مستمرکارشناسان مرکز درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک (تهران اتیسم و مرکزاتیسم آوا)، IEP متناسب با فرهنگ آماده شده است. IEPهر کودک، توسط دست کم سه کارشناس (روانشناس، کاردرمان‌گر و گفتاردرمان‌گر) آماده خواهد شد. البته در صورت لزوم از نظرات سایر متخصصین (نظیر روانپزشک اطفال) یا کارشناسان (نظیر مشاور مدرسه) نیز استفاده می‌شود.

 


دیدگاهتان را بنویسید