اثربخشی روش های یکپارچه سازی حسی- حرکتی بر خام حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیرکلامی، ۱۳۹۵

سعید صادقی ، فروغ محمدیان ، حمیدرضا پوراعتماد ، حمیدرضا حسن آبادی

مجله پژوهش در علوم توانبخشی، سال دوازدهم شماره ۴ (۱۳۹۵)

 

دانلود – Download