اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اُتیسم با عملکرد بالا، ۱۳۹۶.

پوراعتماد، ح.ر.، تذکره توسلی، ش.، شیری، ا. و بنی‌جمال، ش. (۱۳۹۶). اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اُتیسم با عملکرد بالا. مجله روانشناسی کاربردی، ۱۱، ۲، ۲۱۴-۱۹۵. 

 

دانلود – Download