دایه گری دیجیتالی و اختلال طیف اتیسم، ۱۳۹۶

حمیدرضا پوراعتماد/ استاد گروه روا نشناسی بالینی/ دانشگاه شهید بهشتی
سعید صادقی*/دانشجوی دکترای تخصصی روا نشناسی بالینی/ دانشگاه شهید بهشتی
یاسمین رحمتی/ دانشجوی کارشناسی ارشد روا نشناسی بالینی کودک و نوجوان/ دانشگاه شهید بهشتی

دوماهنامه تخصصی تعلیم و تربیت استثنایی

 

دانلود – Download