اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر رابطه والد-کودک و استرس والدینی مادران خردسالان با علایم شبه­ اتیسم در معرض دایه ­گری دیجیتالی، ۱۳۹۷.

صادقی، س.، پوراعتماد، ح.ر.، خسروآبادی، ر. فتح آبادی، ج. و نیکبخت، ص. (۱۳۹۷). اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر رابطه .الد-کودک و استرس والدینی مادران خردسالان با علایم شبه­ اتیسم در معرض دایه ­گری دیجیتالی. دانشور پزشکی، ۲۶، ۱۳۷، ۱-۱۱.

دانلود