بازدید پرفسور آلبرت روتنبرگر از مرکز تهران اتیسم

پرفسور آلبرت روتنبرگر استاد تمام نورولوژی اطفال در دانشگاه علوم پزشکی گوتینگن در کشور آلمان هستند.

ایشان در تاریخ بیست و یکم آذر ماه سال ۹۷ ابتدا در روند تشخیص دو کودک در مرکز تهران اتیسم مشارکت نمودند.سپس،از مراحل آموزش این کودکان مشاهده به عمل آوردند.در ادامه،گزارشی از پروژه های پژوهشی ارائه شد.در پایان پیشنهاداتی برای همکاریهای دوجانبه مطرح شد.