تأثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان : مروری نظام مند، ۱۳۹۷.

صادقی، س.، پوراعتماد، ح.ر.، خسروآبادی، ر. فتح آبادی، ج. و نیکبخت، ص. (۱۳۹۷). تأثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان: مروری نظام مند. مجله آموزش و سلامت جامعه، ۵، ۲، ۷۱-۶۲.

دانلود