تاثیرات رفتار اضافه اتیستیک بر کودک، والدین و تعامل آنها: پژوهش کیفی، ۱۳۹۸

اسماعیل شیری – کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا پوراعتماد – استاد عصب روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
جلیل فتح آبادی – دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد نریمانی – استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

 

دانلود – Download