بررسی اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم: مطالعه تک آزمودنی، ۱۳۹۸

اسماعیل شیری, حمیدرضا پوراعتماد, جلیل فتح آبادی, محمد نریمانی

فصلنامه خانواده پژوهی، پیاپی ۵۸ (تابستان ۱۳۹۸)

 

دانلود – Download