مهارتهای رشدی لازم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان ۱۳۹۸

مهارتهای رشدی لازم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان: مروری چترگونه ۱۳۹۸

سمانه بهزادپور ۱، حمیدرضا پوراعتماد ۲*، سعید اکبری زردخانه ۳

 

۱. کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
۲. استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
۳. استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

دانلود