عوامل شناختی دخیل در اضطراب همبود با اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظامند، ۱۳۹۸

سمانه بهزادپور – کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمیدرضا پوراعتماد – استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سعید اکبری زردخانه – استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

 

دانلود – Download