برگزاری دوره پایه تربیت مربی ABA پروفسور پوراعتماد

برگزاری دوره پایه تربیت مربی/درمانگر اتیسم با روش تحلیل رفتار کاربردی ABA 

در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱ و ۲ اسفند.

اطلاعات تکمیلی در پوستر ارائه شده است.

 

 

کارگاه ABA اوتیسم