کلاس آموزشی پروفسور پوراعتماد در مورد دوره‌های مجازی برای مربیان و مادریاران اتیسم

کلاس آموزشی مجازی پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در مورد دوره های مجازی (آنلاین) برای مربیان بهورز و مادریار اتیسم
تماشای این ویدئو به متقاضیان فعالیت در حوزه اتیسم پیشنهاد می‌شود.