کلاس آموزشی پروفسور پوراعتماد در مورد دوره‌های مجازی برای مربیان و مادریاران اتیسم

کلاس آموزشی مجازی پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در مورد دوره های مجازی (آنلاین) برای مربیان بهورز و مادریار اتیسم
تماشای این ویدئو به متقاضیان فعالیت در حوزه اتیسم پیشنهاد می‌شود.

 

<div id=”22551216312″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/bFmMT?data[rnddiv]=22551216312&data[responsive]=yes”></script></div>