گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه چراغ، مغزینه توجه و تمرکز

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه چراغ شبکه ۴، ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹