مفهوم پردازی اضطراب همبود در اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظامدار یکپارچه، ۱۳۹۹

بهزادپور سمانه، پوراعتماد حمیدرضا، اکبری زردخانه سعید. مفهوم‌پردازی اضطراب همبود در اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظام‌دار یکپارچه. کومش. ۱۳۹۹; ۲۳ (۱) :۱۱-۱۹

چکیده

هدف: در بسیاری از مطالعات، همبودی اضطراب با اختلال اتیسم در کودکان و نوجوانان گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی تبیین‌های اضطراب در کودکان و نوجوانان دارای اتیسم در ادبیات پژوهشی است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مرور یک‌پارچه پیشینه است و سه پایگاه اطلاعاتی یعنی Scopus، ScienceDirect و PubMed از سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ با یک استراتژی جستجوی جامع، مورد وارسی قرار گرفتند. در نتیجه این جستجو، ۵۷۶ مقاله بازیابی شدند. بر اساس روش پریزما و با استفاده از ملاک‌های ورود و خروج، ۱۱ مقاله برای ورود به پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعات، ۳ تبیین یافت شد: ۱) علائم مرکزی اتیسم از جمله فقدان مهارت‌های اجتماعی و بیش پاسخ‌دهی حسی زیربنای اضطراب در اتیسم است ۲) نقایص در تنظیم هیجانی زیربنای اضطراب در اتیسم است ۳) عدم تحمل ابهام عامل اصلی در ظهور اضطراب در اتیسم است.
نتیجه‌گیری: کودکان دارای اتیسم داری نقایص جدی شناختی و حتی معماری شناختی متفاوتی دارند. بنابراین لازم است که در تبیین اضطراب در اتیسم به این ویژگی‌ها و نقایص توجه شود و یک مفهوم‌پردازی از اضطراب در اتیسم بر اساس ویژگی‌های شناختی ارائه شود.