گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه صبحی دیگر

گفتگو با پروفسور حمیدرضا پوراعتماد در برنامه صبحی دیگر، شبکه آموزش، ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، پیرامون بحران کرونا و وضعیت خانواده‌هایی که عضوی با نیازهای ویژه دارند.

در این دوران خانواده‌ها چگونه می‌توانند به طریقی بهتر کودک خود را یاری دهند؟ وظیفه اجتماعی جامعه در این دوران چیست؟ وظیفه نهادهای دولتی همچون وزارت ارتباطات، صدا و سیما و… چیست؟