برگزاری هشتمین دوره تربیت مربی/ درمانگر اُتیسم به روش ABA

هشتمین دوره تربیت مربی/ درمانگر اُتیسم به روش ABA روزهای ۱۶ و ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹ با همکاری مرکز تهران اُتیسم و قطب عصب­روان­شناسی شناختی دانشگاه شهیدبهشتی به صورت نیمه حضوری در سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه شهیدبهشتی و مرکز تهران اُتیسم برگزار شد.