آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان دارای اتیسم (آمادگی ورود به مهدکودک)

 

آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان دارای اتیسم (آمادگی ورود به مهدکودک)

سرپرست گروه: خانم سپیده شیشه فر

مجریان: خانم‌ها نسیم ورانلو، زینب تاجرزراعت (در صورت نیاز آرزو سادات)

تعداد شرکت کنندگان: ۵ نفر
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه

مدت جلسات: دو جلسه در هفته، هر جلسه یک ساعت (روزهای دوشنبه، چهارشنبه)