بهبود کنش اجرایی در کودکان دارای اتیسم توسط برنامه ساعت بازی خانگی، ۱۳۹۹

حمیدرضا پوراعتماد – استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اسماعیل شیری – دکتری روانشناسی بالینی

پوراعتماد حمیدرضا، شیری اسماعیل. بهبود کنش اجرایی در کودکان دارای اُتیسم توسط برنامه ساعت بازی خانگی. کومش. ۱۳۹۹; ۲۳ (۱) :۸۴-۹۴

 

دانلود – Download