سمپوزیوم آنلاین اختلال طیف اتیسم به مناسبت بیست سالگی اتیسم در ایران

سمپوزیوم آنلاین اختلال طیف اتیسم به مناسبت بیست سالگی اٌتیسم در ایران، ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۹، پژوهشکده علوم شناختی و مغز (با همکاری قطب علمی عصب روانشناسی شناختی)، دانشگاه شهید بهشتی