تجربه مادر نیما از مرکز تهران اتیسم

نام کودک به منظور حفظ حریم شخصی کودک و خانواده حذف شده است. نام استفاده شده در عنوان فرضی است.