لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با دکتر صنم باقریان خسروشاهی – مقایسه خدمات اتیسم در نیوزلند و ایران

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با دکتر صنم باقریان خسروشاهی، دکتری روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و متخصص اتیسم در مرکز Altogether Autism New Zealand در نیوزلند، با موضوع مقایسه خدمات آموزشی و توانبخشی اتیسم در ایران و نیوزلند در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: یک شنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت  ۱۰ شب