لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم با دکتر بهاره اسکندری – معرفی طرح خندان

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با دکتر بهاره اسکندری، دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع معرفی طرح خندان (خانواده ناظر درمان) در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: شنبه، ۱۳ آذرماه ساعت ۲۱:۳۰