گفتگوی مرکز تهران اتیسم با یک مادر با دو کودک دارای اتیسم و دو نتیجه درمانی متفاوت

 

گفتگوی مرکز تهران اتیسم با یک مادر با دو کودک دارای اتیسم و دو نتیجه درمانی متفاوت در لایو اینستاگرام مرکز تهران اتیسم

زمان: شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۰