پیام دکتر حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی اتیسم (۱۳ فروردین ۱۴۰۱)

پیام دکتر حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی آگاهی از اتیسم، ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

چالش‌ها و فرصت‌ها در جهان بعد از همه گیری کرونا؛ آموزش پر کیفیت و مداوم