برگزاری کارگاه ارزیابی حسی-حرکتی

 

برگزاری کارگاه ارزیابی حسی-حرکتی

سرکار خانم تینا تعیشی

جزئیات دوره و ثبت نام در پوستر آورده شده است.