انتخاب وسواسی غذا در کودکان دارای اتیسم و ویژگی‌های بالینی

انتخاب وسواسی غذا در کودکان دارای اتیسم از مشکلات رایج این کودکان است. مطالعه ای در سال ۲۰۱۵ در ایتالیا به بررسی ویژگی‌های بالینی و رفتاری در افراد مبتلا به اتیسم با هدف شناسایی پروفایل های بالینی متمایز در کودکانی که دچار انتخاب وسواسی غذا و بدون انتخاب وسواسی غذا بودند صورت گرفت.

در این پژوهش ۱۵۸ کودک با سن ۳ تا ۱۲ سال که همگی از واحد عصب روانپزشکی بیمارستان کودکان رم تشخیص اتیسم گرفته بودند وارد مطالعه شدند. افراد به دو گروه ۷۹ نفر با انتخاب غذا و بدون انتخاب غذا تقسیم شدند. کودکان انتخاب شده مشکل ژنتیکی خاص، صرع، یا سایر اختلالات پزشکی نداشتند. ابزارهای پژوهش شامل تست ارزیابی جامع علایم اتیسم، پرسشنامه سنجش توانایی های شناختی و مهارت های سازگاری، پرسشنامه مشکلات رفتاری و سطح استرس والدین بود. همچنین پرسشنامه عادات غذایی که ۱۳۱ ماده غذایی را از نظر بافت، فرم، رنگ، بو، طعم، دما، کمیت، مارک، بسته بندی و آیین های مربوط به غذا خوردن تقسیم بندی کرده بود توسط والدین پر شد.

نتایج پژوهش هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه در حوزه مهارت های تطبیقی مشاهده نکرد.

در مقایسه دو گروه با هم والدینی که کودکانی با ویژگی انتخاب غذا داشتند سطوح بالاتری از استرس و درجه بیشتری از مشکلات رفتاری فرزندان شان را گزارش کرده بودند. این پژوهش تاکید می‌کند که شناسایی دقیق الگوهای بالینی و رفتاری متمایز کودکان در حیطه وسواس های غذایی یک مساله حیاتی برای والدین و درمانگران در مدیریت روزانه کودکان با نیازهای ویژه محسوب می شود.

 

ترجمه و خلاصه از اسما طائمی ارزیاب مرکز تهران اتیسم

 

منبع: +