پیام دکتر حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی اتیسم ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

پیام دکتر حمیدرضا پوراعتماد در روز جهانی آگاهی سازی اتیسم در سال ۲۰۲۳ (۱۳ فروردین ۱۴۰۲)

پیش به سوی جهانی عصب شمول